Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Primăria Municipiului Bucureşti » Direcţii » Direcţia Venituri » Operator autorizat pentru prelucrarea de date cu caracter personal Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Informatii privind Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Venituri ca Operator autorizat pentru prelucrarea de date cu caracter personal
Directia Venituri

B-dul Regina Elisabeta nr.47,sector 5,
Tel: 021/305.55.61/1054I. Informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, scopurile prelucrării, destinatarii datelor şi obligativitatea furnizării tuturor datelor de către persoanelor vizate:

IDENTITATEA OPERATORULUI: Prin specificul activităţii desfăşurate, de urmărire şi încasare a veniturilor datorate C.G.M.B şi în calitate de parte a protocolului privind "'Portalul pentru plata amenzilor on-line şi declaraţii către poliţie – PAD" si "Ghişeul Virtual de Plăţi", încheiat între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Primarul General, pentru Direcţia Venituri, a fost autorizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal.

NUMELE REPREZENTANTULUI: Nu este cazul.

SCOPURILE PRELUCRĂRII:
•  Urmărirea şi încasarea veniturilor datorate bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
•  Urmărirea situaţiei plăţilor efectuate în contul amenzilor de circulaţie aplicate pe teritoriul municipiului Bucureşti, datorate de către contavenienţii cetăţeni romăni având domiciliul în municipiul Bucureşti şi contravenienţii cetăţeni străini care au reşedinţa sau domiciliul în Bucureşti, plătite în 48 de ore de la data emiterii, respectiv cele plătite după expirarea acestui termen.

DESTINATARII DATELOR: Nu este cazul.

OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII TUTUROR DATELOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE: Furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie pentru persoanele vizate, refuzul acesteia ducând la imposibilitatea atingerii scopului pentru care au fost solicitate.


II. Informaţii privind drepturile persoanelor vizate:
Primăria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Primarul General pentru Direcţia Venituri, ca operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal, aduce la cunoştinţa persoanelor vizate (contribuabili persoane fizice şi juridice, cetăţeni români având domiciliul în municipiul Bucureşti şi contravenienţii cetăţeni străini care au reşedinţa sau domiciliul în Bucureşti, care achită contravenţiile aplicate pe teritoriul municipiului Bucureşti) drepturile acestora, prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:

1. Informarea persoanei vizate privind:
-  identitatea operatorului;
-  scopul în care se face prelucrarea datelor;
-  obligativitatea furnizării datelor şi consecinţele refuzului de a le furniza;
-  drepturile sale, în special dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

2. Dreptul de acces la date, care consta în obţinerea de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, a confirmării faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, confirmare însoţită de informaţii referitoare la:
-  scopurile prelucrării categoriilor de date avute în vedere;
-  datele care fac obiectul prelucrării;
-  principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automată a datelor;
-  existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi la condiţiile în care pot fi exercitate;
-  posibilitatea de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.

3. Dreptul de intervenţie asupra datelor, care constă în posibilitatea de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit:
-  după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu e conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
-  după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu e conform legii;
-  notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform celor de mai sus.

4. Dreptul de opoziţie, care constă în posibilitatea persoanelor vizate de a opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează:
-  să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
-  să fie prelucrate sau dezvăluite în scop de marketing.

5. Dreptul de a se adresa justiţiei pentru:
-  apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
-  repararea prejudiciului suferit în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal.

Modalitatea de exercitare a drepturilor de la punctele 2, 3 şi 4 constă în obligativitatea operatorului de a comunica persoanei vizate informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la depunerea de către aceasta a unei cereri scrise, datate şi semnate. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţa care să asigure că predarea i se face numai personal.

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020